Huishoudelijk- en Vliegreglement.
Lommelse Model Club vzw
Download Huishoudelijk- en Vliegreglement:
1. Administratie : Art. 1 : De LMC beschikt over een universele rekening bij de Fortis bank, via dewelke              alle ontvangsten en uitgaven van de club dienen te gebeuren. Voor het afhalen van gelden van deze rekening is steeds de handtekening vereist van de voorzitter, de penningmeester en de secretaris Art. 2 : Naast de clubverzekering, die voor ieder lid gegarandeerd is, is het aan te raden in de familiale polis een bijkomende verzekering af te sluiten. 1. Lidmaatschap : Lidgeld : Art. 3 : Jaarlijks tijdens de algemene vergadering wordt meegedeeld hoeveel het lidgeld voor het volgende jaar bedraagt. De betaling van dit lidgeld dient te gebeuren vóór 1 Januari van het volgend jaar, zoniet is men vanaf die datum geen lid meer. 1. Veiligheid : Parkeren : Art. 4 : De uitval stroken van de rotonde dienen gebruikt te worden om de auto’s te parkeren zowel aan noordelijke en zuidelijke kant telkens aan 1 zijde van de uitvalstrook. Als het druk is en de uitval stroken zijn volzet mag er ook geparkeerd worden aan de zuidelijke zijde van de rotonde op de verharde weg aan één zijde. Parkeren tussen de aanplanting of op het fietspad langs de rijweg is ten strengste verboden, alsook parkeren op de rijweg ter hoogte van het plein. Indien hier bezoekers stoppen gelieve deze te verwittigen om hun auto te verplaatsen op de toelaatbare plaatsen. Enkel door goedkeuring van het bestuur mag je op het terrein met de auto, in alle andere gevallen is het ook ten strengste verboden om met je voertuig op het terrein te komen. De vliegtuigen en bijbehoren dienen in de opbouwzone te staan, hier komen geen auto’s of toeschouwers en staan je spullen het veiligst. Laders ed. wordt aangeraden om niet aan de auto te laten staan maar ook op het terrein te laden. Zo is het risico op schade aan je materialen het kleinst indien andere auto’s vertrekken/aankomen en zal niemand verantwoordelijk zijn voor schade aan jou spullen. 1. Het Terrein : Art.5 : het terrein is ingedeeld in 4 delen:
Het vliegterrein: waar opstijgen en landen gebeurt en waar boven gevlogen wordt. Indien je dit terrein betreed wordt er duidelijk tegen de medepiloten geroepen “man op het terrein”. Zo weten de anderen dat jij vb. je gelande vliegtuig gaat halen. De pilotenzone: Hier staan alle piloten die op de moment aan het vliegen zijn of gaan opstijgen De opbouwzone: hier worden alle vliegtuigen en toebehoren geplaatst. De Publiekszone: hier is iedereen welkom die een kijkje komt nemen of waar je gewoon kan gaan zitten.   Vliegen : Art. 6 : Het is de taak van iedereen om ervoor te zorgen dat er veilig gevlogen wordt. De terreinmeester zal hierop toezien en de onveilige piloten hierop attent maken. Indien er geen beterschap is zal tijdens een vergadering van de raad van bestuur besproken worden welke maatregelen dienen genomen te worden. Art. 6a : Elke piloot dient zich op de hoogte te stellen van de voorwaarden voor de toelating van het Directoraat Generaal Luchtvaart betreffende het LMC terrein, alsook van alle wettelijke en reglementaire voorschriften inzake de modelluchtvaart . Deze voorwaarden en voorschriften zijn bijgevoegd bij dit reglement en hangen uit op het infobord en zijn ten allen tijde te raadplegen. Art. 6b : Elke piloot dient zich tijdens het vliegen te bevinden in de afgebakende pilotenzone, alzo kan men zijn medepiloten direct verwittigen bij eventuele problemen. Tevens dient elke piloot kenbaar te maken wanneer hij de landingsprocedure gaat inzetten. Waar wel en waar niet vliegen : Art. 7 : het is ten strengste verboden te vliegen boven de piloten-, opbouw en publiekszone, ter hoogte van de windmolens en achter de rotonde. Art. 8 : Vliegtuigen van +6 kg ,+20cc zullen een (door de raad van bestuur goedgekeurd) formulier moeten invullen “ of alle veiligheidsvoorschriften van het toestel in orde zijn. Indien dit wordt afgekeurd zal het toestel niet mogen vliegen op het terrein van LMC. Vliegen zonder deze keuring door de raad van bestuur is het toestel automatisch afgekeurd. 
Art. 8a : Toestellen van +12kg , +52cc of +100N zullen een (door VML officieel) formulier moeten invullen wat bij de raad van bestuur verkregen kan worden . Een kopij van dit document wordt dan door ons doorgestuurd naar het secretariaat van VML waar het voorzien wordt van een volgnummer. Dit volgnummer zal achteraf door de secretaris aan de aanvrager worden medegedeeld en dient dan door de aanvrager op het originele document ingevuld te worden. Het invliegen van een nieuw toestel gebeurt op verantwoordelijkheid van de eigenaar. Een eventuele crash kan niet ten laste worden gelegd van diegene die het toestel voor een ander invliegt. De aanvrager MOET wel in het bezit zijn van B-brevet Art. 9 : Bij mogelijke ongevallen tijdens het vliegen in clubverband dient onmiddellijk een lid van de raad van bestuur te worden verwittigd. De raad van bestuur zal via de clubverzekering de zaak verder afhandelen. Indien een toestel geland of neergestort is op eigendommen, andere dan deze door de LMC in gebruik, dient steeds de toestemming van de eigenaar gevraagd te worden alvorens men het toestel ophaalt. De beide partijen kunnen dan samen vaststellen of er schade werd aangericht. Frequenties : Art. 10 : Voor ieder lid van de LMC wordt een vrije wettelijke frequentie gereserveerd zo lang het mogelijk is, waarvan de lijst steeds uithangt op het infobord. Bij aanwerving van nieuwe leden zal hiermee rekening gehouden worden. Indien het toch zou voorkomen dat twee leden dezelfde  frequentie hebben zal het laatst aangeworven lid eventueel andere kristallen moeten aanschaffen. Art. 11 : Het is ten strengste verboden zijn zender aan te zetten, behalve op de 2.4GHz band, zonder vooraf zijn frequentiespeld van het frequentiebord te hebben genomen. Zodoende kunnen nooit twee zenders met dezelfde frequentie ingeschakeld zijn. Het lid dat deze regel niet eerbiedigt zal bij eventuele ongevallen verantwoordelijk kunnen gesteld worden. Het is verplicht na elke vlucht de frequentiespeld terug te hangen op het frequentiebord wanneer men een frequentie heeft toegewezen gekregen die door meerdere leden wordt gebruikt. Opleiding nieuwe leden : Art. 12 : Nieuwe leden die nog niet kunnen vliegen of weinig ervaring hebben, worden door een aangewezen instructeur op vrijwillige basis met raad en daad bijgestaan. Beginnende leden mogen enkel en alleen in het weekend met toezicht van de instructeur komen vliegen. Wanneer de instructeur verklaart dat de leerling klaar is wordt een afspraak gemaakt met een examinator voor het afleggen van zijn A brevet. Vanaf het behalen van het A brevet mag de leerling vrij vliegen. De opleiding van nieuwe leden of onervaren piloten zal enkel en alleen kunnen gebeuren door de instructeurs erkend door de raad van bestuur.
Bezoekers/ Gastvliegers : Art. 13: Een gastvlieger kan alleen bij LMC komen vliegen indien hij zich aanmeld en een geldig aansluitingsbewijs kan voorleggen van een officieel overkoepelend orgaan aangaande modelvliegsport (V.M.L., AAM,....). Deze gastvlieger is in het bezit van een geldig A-brevet en stelt zich ook op de hoogte te zijn van de huishoudelijke en vliegreglementen van LMC. Echte bezoekers mogen zich begeven in de publiekszone onder voorbehoud ze de piloten niet hinderen of zich niet gevaarlijk opstellen Alcohol : Art. 14 : Het is verboden alcoholische dranken te gebruiken vóór of tijdens het vliegen. Deze regel is van toepassing voor al de piloten alsook voor de opleiders. Algemeen : Art. 15 : De raad van bestuur kan ten allen tijde beperkingen opleggen bij het vliegen. Het terrein bevind zich in een HTA14 zone (Helikopter training area) en deze zone is regelmatig actief. Tijdens deze activatie (enkel op werkdagen en terug te vinden op BELGOCONTROL is de maximum vlieghoogte beperkt tot 80 meter.  Ze kan ten allen tijde het vliegen gedeeltelijk of volledig verbieden i.v.m. de veiligheid van de omgeving of van de piloten. Dit huishoudelijk- en vliegreglement is opgesteld te Lommel op 20/11/2015 en vervangt elk voorgaande. De voorzitter, De secretaris,   N. Roozen                                                                                      G. Claes
LMC      Lommelse Model Club vzw    www.lmconline.be
Real Time Web Analytics