Lommelse Model Club vzw LMC      Lommelse Model Club vzw    www.lmconline.be
Privacyverklaring. 1. Algemeen Lommelse model club vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. In   deze   privacyverklaring   willen   we   heldere   en   transparante   informatie   geven   over   hoe   wij   omgaan   met   persoonsgegevens.   Wij doen   er   alles   aan   om   je   privacy   te   waarborgen   en   gaan   daarom   zorgvuldig   om   met   persoonsgegevens.   Lommelse   Model   Club   vzw houdt   zich   in   alle   gevallen   aan   de   toepasselijke   wet-   en   regelgeving,   waaronder   de Algemene   Verordening   Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: je    persoonsgegevens    verwerken    in    overeenstemming    met    het    doel    waarvoor    deze    zijn    verstrekt,    deze    doelen    en    type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; verwerking   van   je   persoonsgegevens   beperkt   is   tot   enkel   die   gegevens   welke   nodig   zijn   voor   de   doeleinden   waarvoor   ze worden verwerkt; vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens; passende   technische   en   organisatorische   maatregelen   hebben   genomen   zodat   de   beveiliging   van   je   persoonsgegevens gewaarborgd is; geen   persoonsgegevens   doorgeven   aan   andere   partijen,   tenzij   dit   nodig   is   voor   uitvoering   van   de   doeleinden   waarvoor   ze   zijn verstrekt; op   de   hoogte   zijn   van   je   rechten   als   betrokken   persoon   omtrent   je   persoonsgegevens,   je   hierop   willen   attent   maken   en   deze willen  respecteren . Als   Lommelse   Model   Club   vzw   zijn   wij   verantwoordelijk   voor   de   verwerking   van   je   persoonsgegevens.   Indien   je   na   het   doornemen van   onze   privacyverklaring,   of   in   algemenere   zin,   vragen   heeft   hierover   of   contact   met   ons   wenst   op   te   nemen   kan   dit   via onderstaande contactgegevens: Lommelse Model Club vzw Zetel: Kruisbekstraat 32  3920 Lommel Emailadres: info@lmconline.be Telefoon:32477746482 2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens? Je persoonsgegevens worden door Lommelse Model Club vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden: Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Lommelse Model Club vzw (uitvoering overeenkomst) Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang) Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) 3. Welke gegevens verwerken we? Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :  Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail Rijksregisternummer Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationalitei. 4. Wie verwerkt de gegevens? De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties Bestuursleden van de vereniging… 5. Verstrekking aan derden De   gegevens   die   je   aan   ons   geeft   kunnen   wij   aan   derde   partijen   verstrekken   indien   dit   noodzakelijk   is   voor   uitvoering   van   de hierboven beschreven doeleinden. Wij   geven   nooit   persoonsgegevens   door   aan   verwerkers   (andere   partijen)   dan   diegene   waarmee   we   een   verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met   deze   partijen   (verwerkers)   maken   wij   hierin   uiteraard   de   nodige   afspraken   om   de   beveiliging   van   je   persoonsgegevens   te waarborgen. Verder   zullen   wij   de   verstrekte   gegevens   niet   aan   derden   doorgeven   tenzij   dit   wettelijk   verplicht   en/of   toegestaan   is,   zoals   bv.   in   het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. Tevens   kunnen   wij   persoonsgegevens   delen   met   derden   indien   je   ons   hier   toestemming   voor   geeft.      Deze   toestemming   kan   ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 6. Minderjarigen Wij   verwerken   alleen   persoonsgegevens   van   personen   jonger   dan   18      jaar   indien   daarvoor   schriftelijke   toestemming   is   gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 7. Bewaartermijn Lommelse Model Club vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Lommelse Model Club vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan de gelegenheid van het lidmaatschap Beveiliging van de gegevens Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking: Alle personen die namens Lommelse Model Club vzw  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens Je rechten omtrent je gegevens Je   hebt   recht   op   inzage,   kopie,   aanpassing   of   het   wissen   van   de   persoonsgegevens   die   wij   ontvangen   hebben.      Via   het   hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.  Tevens   kun   je   bezwaar   indienen   tegen   de   verwerking   van   je   persoonsgegevens   (of   een   deel   hiervan)   door   ons   of   door   één   van onze verwerkers. Ook   heb   je   het   recht   om   de   verstrekte   gegevens   door   ons   te   laten   overdragen   aan   jezelf   of   in   jouw   opdracht   direct   aan   een   andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 8. Klachten Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): Drukpersstraat 35 1000 Brussel https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  9. Wijziging privacyverklaring  Lommelse Model Club vzw  kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 28/04/2018
- ྕ ྕ ྕ
Real Time Web Analytics