Lommelse Model Club vzw
Statuten Lommelse Modelclub vzw.
Lommelse Modelclub v.z.w. Ondernemingsnummer: 433694423 Maatschappelijke zetel: Kruisbekstraat 32 , 3920 Lommel, arrondissement Hasselt. STATUTEN LOMMELSE MODELCLUB vzw Opgericht door 1. Bammens Johan Antoon Godefried, mijnwerker, wonende te 3920 Lommel . 2. Van Herk Mathijs Johannes, koetswerkhersteller, wonende te 3920 Lommel . 3. Brusselaers Ferdinand , Paul, Leon, wonende te 3920 Lommel. TITEL 1: Naam, zetel, doel en duur Art. 1 De vereniging draagt de naam Lommelse Modelclub v.z.w., afgekort LMC. Art. 2 De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3920 Lommel , Kruisbekstraat 32, gerechtelijk arrondissement Hasselt.   Art. 3 De vereniging heeft tot doel : 1°. Aan haar leden de mogelijkheid te bieden om, op een georganiseerde wijze en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften terzake, de modelvliegsport te beoefenen . 2°. De jeugd op een aangename manier te laten kennis maken met begrippen uit de wetenschap en met de behandeling van materialen. 3°. De belangen van al haar leden met betrekking tot de modelvliegsport te behartigen, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe.   Art. 4 De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. Zij kan ten allen tijde ontbonden worden. TITEL 2: Leden. Art. 5 Het aantal leden is onbeperkt en moet tenminste drie bedragen en mag niet minder zijn dan het aantal bestuurders plus één. Art. 6a) De raad van bestuur beslist over de aanwerving van vaste, stemgerechtigde leden, evenals de aanwerving van toetredende leden en dit met 2/3 meerderheid van stemmen. Art. 6b) Bij het aannemen van een toetredend lid wordt hiervan een schriftelijk verslag opgesteld, dat ondertekend wordt door de voorzitter, de secretaris en het nieuwe lid, waardoor deze laatste zich akkoord verklaart met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Elk toegetreden lid heeft de plicht zich te houden aan de door het bestuur uitgevaardigde regels met betrekking tot toegelaten vliegtijden, vliegzones en veiligheidsafspraken ,en aan de regels opgelegd door het directoraat generaal van de luchtvaart en de vereniging voor modelluchtvaartsport. Toegetreden leden hebben het recht aanwezig te zijn op de algemene ledenvergadering zonder daarbij te kunnen deelnemen aan stemmingen. Zij hebben het recht zich kandidaat te stellen voor de hoedanigheid van  vast lid na het eerste volledige jaar dat volgt op de datum van aanwerving als toetredend lid. Art. 6c) Alleen vaste leden hebben stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering. Art. 6d) Enkel leden die via de Lommelse modelclub vzw hun VML lidgeld betalen kunnen vast lid zijn van de Lommelse modelclub vzw. Art. 7 Het ontslaan van leden zal geschieden op de wijze bepaald door artikel 12 van de wet op VZW van 27/06/1921. Een vast lid kan enkel ontslag nemen mits een schriftelijke melding aan de raad van bestuur.
Art. 8. De ontslagnemende of uitgesloten deelgenoten, evenals hun erfgenamen, hebben hoegenaamd geen recht op het kapitaal van de vereniging, Zij kunnen het bedrag van de bijdragen of giften gestort door hen of hun lastgevers, niet terugeisen. Zij kunnen noch opgave of overlegging van rekeningen, noch zegels, noch inventaris eisen of vorderen. Art. 9 De raad van bestuur bepaalt het bedrag van de jaarlijkse bijdrage welke niet hoger mag zijn dan 100 €. TITEL 3: Raad van bestuur Art. 10a) De raad van bestuur bestaat uit maximum 9 personen. De 9 bestuursleden worden door de vaste leden verkozen tijdens de algemene ledenvergadering en dit voor de duur van een jaar. Bij meer dan 9 kandidaten wordt door anonieme stemming der leden beslist. De raad beslist daarna zelf over de verdeling van de verschillende functies. De mandaten zijn onbezoldigd. Art. 10b) Een bestuurder moet minstens 30 kalenderdagen vooraf ,op schriftelijke wijze, de raad van bestuur inlichten van zijn nakend ontslag, en moet door overdracht zijn opvolger de gelegenheid geven de betreffende functie adequaat uit te oefenen. Art. 10c) De raad van bestuur bestuurt gezamenlijk. Art. 10d) De raad van bestuur bestaat uit: -De voorzitter die bevoegd is voor de dagelijkse leiding en vertegenwoordiging van de club. -De penningmeester die bevoegd is voor het samenstellen van de begroting en het opstellen van   jaarrekening en kasverslag. -De secretaris die bevoegd is voor alle briefwisseling binnen en buiten de club, het opstellen van verslagen en het beheren van de ledenlijsten. -De overige bestuursleden zijn bevoegd voor veiligheid op het terrein en voor de goede werking van de raad van bestuur en de club in het algemeen. Art.10e) Enkel de vaste leden van LMC kunnen zich kandidaat stellen voor een functie in de raad van bestuur. Art. 11 De raad van bestuur vergadert op bijeenroepen van de voorzitter of door twee of meer bestuursleden.Een beslissing is pas geldig als  2/3 bestuursleden aanwezig zijn en wordt bepaald door meerderheid van stemmen.Indien het resultaat van een stemming 50% bedraagt, is de stem van de voorzitter van doorslaggevende aard.Indien door één of meerdere bestuursleden gewenst, wordt op anonieme wijze gestemd. Art. 12 De raad van bestuur vertegenwoordigt en verbindt de vereniging zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, in alle gerechtelijke en buitengerechtelijke handelingen, met inbegrip van de beschikkingsdaden en door alles wat niet tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort. De raad van bestuur mag in die zin alle roerende en onroerende handelingen stellen. Tegenover derden volstaan, om de vereniging te vertegenwoordigen en te verbinden , de gezamenlijke vertegenwoordiging van de voorzitter en een bestuurder, die handelen in opdracht van de raad van bestuur. In geval van onbeschikbaar zijn  van de voorzitter kan de raad van bestuur een plaatsvervangend voorzitter aanduiden. Art. 13 De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een of meer van zijn leden. Art. 14 Indien nodig of nuttig, en eventueel op voorstel van een of meerdere leden, kan de raad van bestuur een huishoudelijk reglement opstellen of hieraan wijzigingen aanbrengen. TITEL 4: Algemene vergadering Art. 15 De algemene vergadering is bevoegd voor: 1 statutenwijziging 2 benoeming of afzetting van de bestuurders 3 goedkeuring van de begroting en rekeningen 4 vrijwillige ontbinding 5 uitsluiting van leden Art. 16 De algemene vergadering vindt minstens een maal per jaar plaats. Tevens kan een algemene vergadering worden samengeroepen indien 1/5 van de vaste leden of een meerderheid van bestuursleden dit wensen.
                   Elk lid moet minstens 8 dagen vooraf schriftelijk verwittigd worden over tijdstip en dagorde van de algemene vergadering. Art . 17    Punten die niet op de dagorde staan kunnen worden behandeld indien 1/20 van de vaste leden dit willen. Art. 18a De stemming verloopt door opsteken van een hand, of anoniem indien dit gevraagd wordt door één van de aanwezige vaste leden en bij volstrekte meerderheid. Art. 18b De beslissingen die tijdens een algemene vergadering genomen zijn worden via een verslag kenbaar gemaakt aan alle leden. Het verslag van de AV zal ter inzage liggen bij de maatschappelijke zetel van de club en in het clublokaal. Art. 19 De algemene vergadering functioneert overeenkomstig artikels 5,8,12 en 20 van de wet inzake vzw van 27/06/1921, aangepast door de wet van 2/05/2002 en 16/01/2003, K.B. 2/04/2003. TITEL 5: Financieel beleid Art. 20 Elk jaar tijdens de algemene vergadering geeft de raad van bestuur rekening over het beleid van het                                                     afgelopen jaar.De rekeningen liggen ter inzage en de begroting van het volgende jaar wordt toegelicht en worden ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. Het boekjaar loopt van 1 november tot 31 oktober. TITEL 6: Ontbinding, vereffening Art. 21 Behoudens de gevallen van rechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts tot ontbinding besloten worden door de algemene vergadering, overeenkomstig de wet met betrekking op vzw van 27/06/1921 artikels 19 en 20 aangepast door de wet van 2/05/2002 en 16/01/2003, K.B. 2/04/2003. Het besluit tot ontbinding benoemt tevens een of meer vereffenaars, waarvan de macht omschreven wordt door de algemene vergadering.   Art. 22 In geval van vrijwillige ontbinding wordt het netto overblijvend maatschappelijk actief, na vereffening der schulden en aanzuivering der lasten, overgedragen aan een werk met soortgelijk doel, aan te duiden door de algemene vergadering . De secretaris, De voorzitter,
Download Statuten LMC:
LMC      Lommelse Model Club vzw    www.lmconline.be
Real Time Web Analytics